کارگاه آموزشی«آموزش مهارت‌های شناختی، هیجانی و اجتماعی»